“กระทรวงแรงงาน” คลอด15 มาตรการ ช่วยเหลือแรงงาน ช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ประกาศมาตรการ 15 ข้อ เพื่อช่วยเหลือ ลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบการ จากวิกฤตโควิด-19 ดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ว่างาน 2. ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกัน 3. ปรับรูปแบบศูนย์บริการ OSS โดยยืดเวลาต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 4. ผู้ประกันตนตรวจและรักษาฟรี โควิด-19 ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือโรงพยาบาลอื่นในกรณีฉุกเฉิน

5. เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน กรณีไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุโควิด-19 (คำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน) 6.เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน กรณีต้องออกจากงาน (คำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาทจ่ายสูงสุดไม่เกิน 10,500 บาทต่อเดือน)

7. ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกัน ตนนายจ้างเหลือร้อยละ 4 ผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 1 เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค. 2563 8. ยืดเวลานำส่งเงินสมทบทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน สำหรับเดือนมี.ค.-พ.ค. ถึงออกไปอีก 3เดือน 9. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการจ้างงานวงเงิน 30,000 ล้านบาท 10.สร้าง เพจเสิร์ฟงานด่วน รองรับผู้ต้องการหางาน

11.มาตรการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วนค่าตอบแทน 300 บาทต่อวันจำนวน 7,740ตำแหน่ง 12. พัฒนาฝีมือแก่กลุ่มแรงงานในระบบ เช่น เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย 7,000 คน 13. โครงการจ้างบัณฑิตที่ว่างงานเพื่อให้เป็นผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ งบประมาณจำนวน 401.99 ล้านบาท จำนวน 1,682 ตำแหน่ง 14.ดำเนินการสร้างความเข้าใจที่ดีในระบบแรงงานสัมพันธ์ ก่อนใช้มาตรการมาตรา 75 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

และ 15. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 เช่น  ขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับลูกหนี้ใหม่จาก 12 เดือนเป็น 18 เดือน พักชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับลูกหนี้เก่าเป็นเวลา6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้จากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 7.5…. อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/765527

Comments are closed.