กรมบัญชีกลาง มอบรางวัล 32 หน่วยงาน องค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ใช้งบคุ้มค่า

ข่าวล่าสุด

กรมบัญชีกลาง มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ปี 63 ให้ 32 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมหน่วยงานในการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

วันที่ 8 ก.พ.65 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการบริหาร ด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการ ตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวานนี้ (7 ก.พ.65)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน 54 รางวัล ประกอบด้วย 11 ประเภทรางวัล ได้แก่
1.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย
3.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ
4.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบ ภายในภาครัฐ
5.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด
6.รางวัลบุคคล/ทีมงาน ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
7.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน
8.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
9.รางวัลประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
10.รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง (ถ้วยรวม) และ
11.ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

“รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน หากหน่วยงานของรัฐใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ก็จะส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง จะยังคงมุ่งมั่น ปฏิบัติงานในการกำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในภาพรวมของประเทศ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพต่อไป” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy